Овластен сервисен центар за фискални уредиГигабел Компјутери е официјален сертифициран сервисен центар за фискални уреди на Дуна Компјутери. Градовите за кои Гигабел Компјутери нуди поддршка се следниве: Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево и Македонски Брод.

Продукти:

  • Фискални апарати
  • Фискален Систем за бензински пумпи
  • Драјвер

Qendër e autorizuar për servisim të aparatëve fiskalGigabel Kompjuter është qendër e autorizuar për servisim të aparateve fiskale të Duna Computers. Qytetet në të cilat Gigabel Computers ofron mbështetje teknike janë: Tetovë, Gostivar, Dibër, Kerçovë dhe Makedonski Brod.

Produktet:

  • Aparate fiskale
  • Sistem Fiskal për pompa të benzinës
  • Driver