• Анда Лон (систем за поврзување на бензински пумпи согласо законот за фисклаизација. Системот се врзува во ЛОН платформа и истиот е инсталиран на 90 пумпи низ целата територија на Р. Македонија)
 • Софтверско решение (дел од фискален систем за регистрација на промет од трговија на мало со нафтени деривати).
 • Електронски систем за поврзување со царина (Дополнителен пакет на АНДА ЛОН) Системот за Царинско поврзување согласно законот за минерални масла член 31а од Законот за акцизите). за екстра лесно (нафта за домаќинство))


 • Драјвер - Со нашите драјвер за фискални каси и мини пос програмот немате потреба да научите да ја употребувате вашата фискална каса. Едноставно, касата ќе ја поврзете со вашиот компјутер и можете да печатете фискални сметки и потребни извештаи. • ANDA LON – sistem për lidhjen e pompave të benzinës në pajtueshmëri me Ligjin për fiskalizim. Sistemi lidhet në LON platformë dhe I njejti është I instaluar në 90 pompa në tërë teritorin e Republikës së Maqedonise.
 • Zgjidhje softverike – pjesë e sistemit fiskal për regjistrim të qarkullimit nga tregëtimi me pakice I derivateve të naftës.
 • Sistem elektronik per lidhje me doganen – Pjesë plotesuese e ANDA LON – sistemi per lidhje me Doganen në pajtueshmeri me ligjin për vajra minerale neni 31a të Ligjit për akciza për naftë amvisërie. • Driver – Me driver-in tonë për arka fiskale dhe Mini-POS programin nuk keni nevojë që të mësoni se si të përdorni arken tuaj fiskale. Thjeshtë, arken do t’a lidhni me kompjutorin tuaj, ndersa driver-I do t’ju mundesoje printimin e llogarive fiskale dhe raporteve të nevojshme.

Vardarec


Call for Price

 • Фиксна фискална каса која може да се користи како принтер.
  Driver
 • Kasa fiskale që mund të përdoret si printer.
  Driver

Severec


Call for Price

 • Најевтина фиксна фискална КАСА и ПРИНТЕР на пазарот.
 • Kasa fiskale më e lirë në treg.